سخت مشتاقم برای بالا آوردن این دنیا...

سخت مشتاقم برای بالا آوردن این دنیا... از تک تک ذرات وجودم...

برای بی خیال شدن، سبک شدن، از هفت دولت آزاد شدن...

رهای رهای رها شدن...

برای تهی شدن از عقل... تهی شدن از احساس... تهی شدن از شادی و غم...

برای نقش بستن تنها، خنده ای ساده لوحانه بر این لبها...

سخت مشتاقم برای بالا آوردن این دنیا...


فراموش کردن دغدغه ها، فکرها، تشویش ها...

فراموش کردن خودم، تمام دلبستگی ها...

فراموش کردن سکون دل، تاریکی اش در این شب ها...

سخت مشتاقم برای بالا آوردن این دنیا...


اما...

اما قل و زنجیر شده اند به وجودم... همه ی آن حال بهم زنها...

و این دغدغه ایست تازه... تلمبار شده بر تمام آن فکرها و تشویش ها...:

دغدغه ای برای یافتن کلید...

کلید این قل و زنجیر ها...

 

لطفا نظر دهید...
برچسب ها :
دل نوشته... ,