«سکوت » گوشه از خانه نشسته بود و همش سرو صدا میکرد دیگر خسته شده بودم از صدا هایش  ازش با صدای بلندی پرسیدم که مشکلت چیست ؟!چرا من را رها نمی کنی و بروی به دنبال کارت؟! دیگر از دستت خسته شدم !!!«سکوت» جواب داد :که من دوستی ندارم؛ من هم گفتم:  خوب من هم دوستی ندارم، دلیل نمی شود که همش گوشه ای از خانه بنشینم و سرو صدا کنم «سکوت» جواب داد: خوب بیا با هم دوست شویم: من هم جواب دادم:که دوستی با تو به چه درد من می خورد.در پاسخ من گفت:آنوقت با هم هستیم و من به جای سرو صدا با تو دوست میشوم و با تو صحبت میکنم.

من هم بعد کمی تامل در جواب «سکوت» گفتم که قبول...

چند مدتی از دوستی« من و سکوت »میگذشت که در این مدت حسابی باهم دوست شده بودیم و راز هایمان را به هم می گفتیم در حین همین صحبت ها بود که کسی وارد شد دیدم بسیار ناراحت،دل شکسته و رنجور بود ازاو پرسیدم که نامت چیست:جواب داد:«تنهایی»

به او گفتم که برایت اتفاقی افتاده؟!؟ جواب داد:که همه مرا رها کردند...

پرسیدم چرا:جواب داد:دیگر هیچ کس از من خوشش نمی آید؛در حین صحبت های« تنهایی »«من و سکوت» با دقت به حرفهای او گوش میکردیم و بسیار ناراحت شده بودیم

پس از اتمام حرف های «تنهایی » من به او گفتم که «من و سکوت »یه چند مدتی هست که با هم دوست شدیم آیا دلت می خواهد که با «من و سکوت» دوست شوی؟؟؟

او با خوش رویی و خوشحالی جواب داد: که آری...

«من و سکوت» بسیار خوشحال شدیم و به این ترتیب «من» و «سکوت» و «تنهایی» باهم دوستان بسیار خوبی شدیم...

                                                                                                                دوستان بسیار خوبی شدیم...

                                                                                                                        دوستان بسیار خوبی شدیم...

 
برچسب ها :
دوست ,  تنهایی ,  سکوت ,  خانه ,  غمگین ,  رنجور ,  جامعه ,  صهیونیسم ,  آمریکا ,  نود 32 ,  کد روز نود 32 ,