من شمع دلفروز سخن بودم

اكنون زبان بریده و خاموشم

ترسم كه شعر نیز كند اخر

مانند روزگار،فراموشم!

 

لطفا نظر دهید...
برچسب ها :
روزگار ,